مشاوره زودبیست

سال دهم زودبیست

طرح مشاوره سال دهم

یک دانش آموز موفق که در کنکور رتبه قابل قبولی رو آورده در کنار خودش یک همراه و مشاور هم داشته که راه رو بهش نشون بده. متخصصین سال دهم زودبیست هم کنار شمان

سال یازدهم زودبیست

طرح مشاوره سال یازدهم

یک دانش آموز موفق که در کنکور رتبه قابل قبولی رو آورده در کنار خودش یک همراه و مشاور هم داشته که راه رو بهش نشون بده. متخصصین سال یازدهم زودبیست هم کنار شمان

سال دوازدهم زودبیست

طرح مشاوره سال دوازدهم

یک دانش آموز موفق که در کنکور رتبه قابل قبولی رو آورده در کنارخودش یک همراه ومشاورهم داشته که راه رو بهش نشون بده.متخصصین سال دوازدهم زودبیست هم کنارشمان