قبولی های انتخاب رشته زودبیست با مشاوران حرفه ای و رتبه برتر

 رتبه ۱۶۶۸ منطقه ۱

قبولی دندانپزشکی پردیس

 رتبه ۲۳۷۷ منطقه ۲

قبولی پزشکی روزانه

 رتبه ۱۳۹۷ منطقه ۱

قبولی پزشکی روزانه

 رتبه ۲۱۹۹ منطقه ۲

قبولی پزشکی روزانه

 رتبه ۲۱۴ منطقه ۱

قبولی دندانپزشکی روزانه

رتبه ۲۴۱ منطقه ۳

قبولی روانشناسی روزانه

 رتبه ۵۶۸ منطقه ۱

 قبولی دندانپزشکی آزاد

 رتبه ۶۷۳ منطقه

قبولی داروسازی روزانه

 رتبه ۱۰۵۱ منطقه ۱

قبولی مهندسی عمران

 رتبه ۳۳۰ منطقه ۱

قبولی مشاوره

 رتبه ۱۷۴ منطقه ۱

قبولی دندانپزشکی روزانه

 رتبه ۳۴۳۳منطقه ۲

قبولی فیزیوتراپی

 رتبه۳۱۸۰

قبولی دکترای عمومی دامپزشکی

 رتبه۴۰۲۰

قبولی کاردرمانی

 رتبه ۸۵۳۹

قبولی تکنولوژی پرتوشناسی

 رتبه ۳۳۶۰

قبولی پزشکی

 رتبه 21

قبولی پزشکی

 رتبه 425

قبولی دندانپزشکی

 رتبه 69

قبولی پزشکی

رتبه ۳۹۷۹

 قبولی پزشکی

 رتبه ۸۲

 قبولی پزشکی

 رتبه ۷۱۳۹

قبولی هوشبری

 رتبه 740

قبولی دندانپزشکی

 رتبه ۱۰۰۳

قبولی داروسازی

رتبه ۶۱۹۰

علوم ازمایشگاهی

 رتبه ۶۲۹۹

علوم تغذیه

 رتبه ۱۸۳۷

قبولی پزشکی

رتبه ۱۳۰۴

قبولی دندانپزشکی

رتبه ۵۹۵۷

قبولی گفتار درمانی

 رتبه ۹۰۰۳

مهندسی مواد و متالورژی

رتبه ۵۱۹

قبولی مهندسی عمران

رتبه ۴۷۲

قبولی مهندسی کامپیوتر

 رتبه ۶۷۱۲

قبولی مهندسی عمران

 رتبه ۴۹۰۶

قبولی ریاضیات و کاربرد ها

 رتبه ۷۰۸۴

قبولی علوم کامپیوتر

 رتبه ۷۰۸۴

قبولی علوم کامپیوتر

 رتبه ۶۱۸۱

قبولی رشته ادبیات و زبان فارسی

 رتبه ۴۷۲

قبولی رشته حقوق

 رتبه ۳۲۳۴

قبولی مهندسی عمران

 رتبه ۹۸

قبولی مهندسی برق

 رتبه ۲۱۲۰

قبولی رشته حقوق

 رتبه ۳۵۷۱

قبولی رشته علوم تربیتی

 رتبه ۱۰۳

قبولی رشته حقوق

 رتبه ۹۶۸۰

قبولی رشته فلسفه

 رتبه ۲۴۸۵

قبولی رشته پزشکی

رتبه ۴۹۸۸

قبولی رشته گفتاردرمانی

 رتبه ۴۴۲۵

قبولی رشته دکترای عمومی دامپزشکی

 رتبه ۹۷۳۳

قبولی رشته اموزش زیست شناسی

رتبه ۵۱۷

قبولی رشته پزشکی

 رتبه ۱۵۲۴

قبولی رشته مهندسی مکانیک

 رتبه ۹۸۳۵

قبولی رشته اموزش ابتدایی

رتبه ۴۶۲۱

 قبولی رشته مهندسی شهرسازی

 رتبه ۱۱۴۴

قبولی رشته پزشکی

lectus ultricies ut elit. quis vel, Praesent risus